MEGAPAY THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 15/12/2017